ਪੰਜਾਬੀ

ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮੱਤੀ(Matthew)
ਮਰਕੁਸ(Mark)
ਲੂਕਾ(Luke)
ਯੂਹੰਨਾ(John)


Home | Topical Index | Sermon on the Mount | Contact